Ogólne Warunki Gwarancji Bilberry sp. z o.o.

I. Ogólne warunki gwarancji

 1. Bilberry Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Brukowej 12, 91-341 Łódź, KRS 0000710242, zwana  w dalszej części „Gwarantem”, niniejszym udziela gwarancji na produkty oświetleniowe,  na zasadach opisanych w niniejszym dokumencie.
 2. Gwarant oświadcza, iż powyższe produkty pozbawione są wad produkcyjnych  i materiałowych, i w przypadku ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, będą funkcjonować prawidłowo przez okres nie krótszy niż czas udzielonej ochrony gwarancyjnej, z zastrzeżeniem przypadków opisanych w niniejszym dokumencie.
 3. Na wszystkie produkty Bilberry: oprawy oświetleniowe, czujniki natężenia światła, czujniki ruchu oraz centralkę sterującą, gwarant udziela gwarancji 5 letniej, chyba, że w karcie katalogowej napisano inaczej.
 4. Gwarancja obowiązuje wyłącznie pod następującymi warunkami:
  1. Gwarancją objęte są wyłącznie wady produkcyjne oraz wady powstałe z przyczyn tkwiących w towarze tj. wady ukryte powstałe na skutek wad produkcyjnych  lub ukrytych wad materiałowych;
  2. Oprawy oświetleniowe powinny być eksploatowane zgodnie z informacjami zawartymi w karcie katalogowej;
  3. Opraw nie należy stosować w warunkach otoczenia zagrażających konstrukcji  i wyposażeniu elektrycznemu zainstalowanemu w oprawie oświetleniowej. Do tych warunków zaliczamy obecność w powietrzu substancji chemicznych nieobojętnych oraz wstrząsy i wibracje;
  4. Jeżeli warunki, w których mają pracować oprawy, odbiegają od warunków, dla których oprawy są przeznaczone, a Kupujący przed dokonaniem zakupu zgłosił Gwarantowi warunki panujące w miejscu montażu opraw i Gwarant potwierdził możliwość ich zastosowania w takim otoczeniu;
  5. Eksploatacja produktów następuje zgodnie z ich przeznaczeniem i podaną specyfikacją produktów (karta katalogowa);
  6. Instalacja produktów została przeprowadzona w sposób profesjonalny przez uprawniony personel, według warunków określonych w karcie katalogowej i zgodnie ze sztuką i wiedzą techniczną;
  7. Modyfikacji funkcji produktów lub aktualizacji oprogramowania dokonuje wyłącznie producent opraw lub wyznaczona przez niego osoba trzecia;
  8. Wszelkich napraw bądź konserwacji produktów dokonano z wykorzystaniem fachowej wiedzy i według zaleceń producenta;
  9. Produktów nie narażano na niezgodne z przeznaczeniem przeciążenia mechaniczne i/lub chemiczne, zagrażające konstrukcji oprawy, powłoce lakierniczej  lub komponentom elektronicznym, znajdującym się wewnątrz oprawy;
  10. Temperatury otoczenia i napięcie zasilania nie przekraczały wartości znamionowych, określonych dla danych produktów w specyfikacji lub normach technicznych.
 5. Naruszenie powyższych oraz innych wymienionych w niniejszym dokumencie zasad powoduje utratę uprawnień płynących z gwarancji.

II. Zakres gwarancji

 1. Gwarancja zaczyna swój bieg od daty zakupu produktu przez Kupującego, wynikającej  z faktury VAT potwierdzającej zakup towarów.
 2. Wyłączone zostają uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi za wady, o których mowa  w kodeksie cywilnym. Zapis ten dotyczy również oprogramowania.
 3. Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie wady produktów, wynikające z błędów konstrukcyjnych, materiałowych lub produkcyjnych.
 4. Gwarancja nie obejmuje wad wynikających z oddziaływania czynników chemicznych, termicznych, mechanicznych, świetlnych i innych, których oddziaływanie na produkty jest sprzeczne z instrukcjami obsługi i wiedzą techniczną;
 5. Parametry nowych opraw (modułów) LED objęte są tolerancją +/-10% dla strumienia świetlnego, mocy i temperatury barwowej.

III. Roszczenie gwarancyjne

 1. Kupujący zgłaszający reklamację zobowiązany jest do bezzwłocznego zgłoszenia roszczenia Gwarantowi.
 2. Roszczenie gwarancyjne składane jest Gwarantowi, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z gwarancji, w formie pisemnej na adres siedziby Gwaranta lub wiadomością  e-mail na adres: info@bilberry.pl lub adres e-mail przedstawiciela handlowego, który dokonał sprzedaży produktów objętych gwarancją. Wiadomość e-mail musi zawierać dowód zakupu produktu (faktura VAT lub kopia umowy kupna) i szczegółowy, udokumentowany opis powstałej wady. Po otrzymaniu zgłoszenia, do Kupującego zostanie odesłana wiadomość  o przyjęciu zgłoszenia wraz z podanym numerem reklamacji.
 3. Gwarant rozpatruje zgłoszenie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu wadliwego towaru  i dokumentów wskazanych w punkcie 3.2., z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia tego terminu w przypadku konieczności wykonania szczegółowych badań technicznych, o czym Gwarant niezwłocznie informuje Kupującego.
 4. Kupujący odsyła wadliwy towar, o którym mowa w pkt. 3.3. niniejszych OWG, z wyraźnym oznaczeniem na przesyłce otrzymanego od Gwaranta numeru reklamacji.
 5. O rozpatrzeniu zgłoszenia Gwarant informuje zgłaszającego na piśmie lub wiadomością e-mail.
 6. Odpowiedzialność Gwaranta ograniczona jest maksymalnie do wartości produktu w dacie jego zakupu.
 7. W przypadku uznania roszczenia gwarancyjnego, Gwarant każdorazowo decyduje o naprawie wadliwego produktu, jego wymianie na produkt wolny od wad, o obniżeniu jego ceny  lub o wymianie na produkt o tym samym zastosowaniu i zbliżonych parametrach technicznych, w przypadku, gdy produkt podlegający reklamacji został wycofany z oferty.
 8. Gwarant, dokonując naprawy wadliwego produktu, dopuszcza wymianę komponentów  na używane lub poddane regeneracji, które pod względem wydajności, funkcjonalności  i niezawodności są równoważne z komponentami nowymi i są wolne od wad i braków materiałowych.
 9. W toku realizacji procesu gwarancyjnego naprawa produktu bądź jego wymiana na produkt wolny od wad dokonywane są nieodpłatnie.
 10. Jeśli wskutek uznania zgłoszenia dochodzi do wymiany jakichkolwiek elementów w wadliwym produkcie, gwarancja nie biegnie od nowa.
 11. W przypadku uznania reklamacji Gwarant podejmie działania niezbędne do realizacji zobowiązania gwarancyjnego najpóźniej w terminie 21 dni od daty poinformowania Kupującego o sposobie realizacji reklamacji, o ile nie wystąpią okoliczności niezależne od Gwaranta, które mogą mieć wpływ na wydłużenie tego terminu, takie jak np.: konieczność wykonania dodatkowych testów laboratoryjnych, zamówienie komponentów niestandardowych, które zostaną użyte w naprawianej oprawie i wymagają sprowadzenia  ich od dostawców itp.
 12. W przypadku, gdy produkt nie zostanie odebrany po wezwaniu Gwaranta, na Kupującym ciąży koszt przechowania produktu, ewentualnie koszt jego odesłania.
 13. Okres przechowywania produktu przez Gwaranta wynosi maksymalnie 6 miesięcy. Po tym okresie produkt zostanie odesłany do Kupującego na jego koszt.
 14. Wszelkie koszty związane z rozpatrzeniem przez Gwaranta bezzasadnego zgłoszenia gwarancyjnego pokrywa Kupujący.

IV. Pozostałe warunki

 1. W przypadku dokonywania przez Kupującego lub wyznaczone przez niego osoby trzecie jakichkolwiek ingerencji w oprawę, napraw, zmian lub usuwania wad w produktach, bez pisemnej zgody Gwaranta, wszelkie roszczenia z tytułu niniejszej gwarancji wygasają z chwilą ich dokonania.
 2. Gwarancja wygasa również w przypadku, gdy produkty stosowano lub użytkowano niezgodnie z przeznaczeniem.
 3. W przypadku otrzymania od Kupującego zgłoszenia reklamacyjnego, Gwarant zastrzega sobie prawo do kontroli wad reklamowanych produktów w miejscu ich użytkowania. Brak zgody Kupującego na przeprowadzenie takiej kontroli przez Gwaranta lub wyznaczonego przez niego przedstawiciela traktuje się jako odstąpienie od zgłoszenia gwarancyjnego.
 4. Gwarant dopuszcza możliwość wykonania odpłatnych napraw serwisowych produktów, w tym także napraw pogwarancyjnych, których warunki będą każdorazowo ustalane pomiędzy Kupującym a Gwarantem.
 5. Bilberry Sp. z o.o., w granicach objętych obowiązującymi przepisami prawa, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, podwyższone koszty ani wydatki, za utratę możliwości korzystania z produktu, jego funkcjonalności, za uszkodzenia produktu, za żadne utracone korzyści, oszczędności, kontrakty, przychody ani za jakiekolwiek straty lub koszty dodatkowe nie wynikające z bezpośredniej winy Bilberry Sp. z o.o.
 6. Prawem właściwym dla niniejszej gwarancji jest prawo polskie.
 7. Niniejsze Ogólne Warunki Gwarancji obowiązują od dnia 5 listopada 2020 r. i dotyczą wszystkich zamówień złożonych po tej dacie.